ديباچه‌؛ كوروش كمالي سروستاني

                                                ديباچه‌                                                             ...

بیشتر بخوانید

در آيين‌ نكوداشت‌ سعدي‌؛ احمد مسجد جامعي‌

در آيين‌ نكوداشت‌ سعدي‌ احمد مسجد جامعي‌ به‌ نام‌ خداوند جان‌ آفرين‌ حكيم‌ سخن‌ در زبان‌ آفرين‌ خداوند بخشنده‌ دستگير كريم‌ خطابخش‌ پوزش‌پذير عزيزي‌ كه‌ هر كز درش‌ سر بتافت ‌به‌ هر در كه‌ شد هيچ‌ عزت‌ نيافت‌  خداوند منّان‌ را سپاسگزارم‌ كه‌ توفيق‌ ...

بیشتر بخوانید

تخلص‌ سعدي‌؛ محمد ابراهيم‌ باستاني‌ پاريزي‌

تخلص‌ سعدي‌ محمد ابراهيم‌ باستاني‌ پاريزي‌ خدايا گر تو سعدي‌ را براني ‌شفيع‌ آرد روان‌ مصطفي‌ را محمد سيد سادات‌ عالم‌ چراغ‌ چشم‌ جمله‌ انبيا را  اين‌ دو بيت‌ متعلق‌ به‌ غزل‌ معروف‌: ثنا و حمد بي‌پايان‌ خدا را كه‌ صُنعش‌ در وجود آورد ما را  است‌. از ...

بیشتر بخوانید

گفت‌ و شنودهاي‌ توانگر و تهيدست‌؛ محمود روح‌الاميني‌

  گفت‌ و شنودهاي‌ توانگر و تهيدست‌ به‌ روايت‌ گلستان‌ سعدي‌ محمود روح‌الاميني‌  سخن‌ درباره‌ تهيدستي‌ و توانگري‌، در ادبيات‌ فارسي‌ ـ و بي‌ گمان‌ در ادبيات‌ همة‌ ملت‌ها و كشورها ـسابقه‌اي‌ كهن‌ دارد. پيدايش‌ سلسله‌ مراتب‌ِ ارباب‌ و برده‌، همزمان‌ ...

بیشتر بخوانید

حكايت‌ تناقض‌ گويي‌هاي‌ سعدي‌؛ اصغر دادبه‌

حكايت‌ تناقض‌ گويي‌هاي‌ سعدي‌                                                                          ...

بیشتر بخوانید
123