مدیریت عواطف در اندیشه‌های سعدی

مدیریت عواطف در اندیشه‌های سعدی

نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد با تأمل و دقت در شاخصه‌ها و ابعاد مدیریت عواطف می‌توان آن را از کلام سعدی درک و استنباط کرد.

لیلا خواجه‌پور، دانشجوی دکتری تخصصی رشته فلسفه تعلیم و تربیت در رساله خود به بررسی "تحلیل مفهوم مدیریت عواطف در اندیشه‌های سعدی و واکاوی مبانی کلامی آن" پرداخته است.

این پژوهش شامل دو بخش است؛ در بخش اول مفهوم مدیریت عواطف با توجه به دو هیجان خشم و شهوت به صورت جداگانه از جنبه معناشناسی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. در بخش دوم ارائه راهکارهای مدیریت عواطف با توجه به این دو هیجان به شکل جداگانه و از جنبه معناشناسی بررسی و تحلیل شده و در نهایت به روش تحلیل بر حسب شبکه معنایی در نموداری ترسیم شده است.

 با توجه به دو هیجان خشم و شهوت در اندیشه «مدیریت عواطف» هدف کلی از انجام این تحقیق، تحلیل مفهوم سعدی و ارائه راهکارهای مدیریت و کنترل این دو هیجان با توجه به دیدگاه سعدی بود که با استفاده از سنت پژوهشی تحلیل زبانی انجام شد.

نتایج حاصل از تحلیل مفهوم مدیریت عواطف از دیدگاه سعدی نشان داد که مدیریت عواطف را با عناوینی که صاحب‌نظران معاصر مطرح کرده‌اند نمی‌توان در شعرها، حکمت‌ها و آثار سعدی با همان اصطلاحات پیدا کرد، اما با تأمل و دقت در شاخص‌ها و ابعاد مدیریت عواطف می‌توان آن را از کلام او درک و استنباط کرد.  

همچنین با تأمل در بوستان سعدی می‌توان چنین استنباط کرد که او در زمینه مدیریت عواطف و فشارهای روانی و تسلط بر نفس، بر خردورزی و اخلاق‌گرایی بر مدار عشق و شناخت و باورهای دینی و معنوی و اعتقادات مذهبی تاکید دارد.  

این رساله با راهنمایی علیرضا یوسفی در دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان دفاع شده است.