تاريخ درگذشتن سعدي؛ شعاع الملك شيرازي

تاريخ درگذشتن سعدي؛ شعاع الملك شيرازي
تاريخ درگذشتن سعدي* 
شعاع الملك شيرازي


شيخ سعدي خفت چون در زير خاك
خاك بر سر چون عطارد كرد ماه

خنجر مريخ شد باز از كمر
تارك خورشيد شد دور از كلاه

مشتري پوشيد تن پوش زحل
زهره بر سر بست دستار سياه

گلستان نثر گشت از سبزه دور
بوستان نظم آمد بي گياه

طيبات هر سخن سنجي بديع
بي بدايع گشت و افتاد از نگاه

ننگرد اندر خواتيم قديم
هر كه اندر صاحبيه جست راه

بعد ششصد سال و اند از فوت شيخ
شد گذار بنده در اين خانقاه

جستم از پيري وفات شيخ را
در طريق ابجدي از سال و ماه

سر به در از آه كرد و رو به من
گفت آه از سعدي شيراز، آه

..................
* شناسايي سعدي، هزار شيرازي، صفحه 215