ديباچه‌؛ كوروش كمالي سروستاني

ديباچه‌؛ كوروش كمالي سروستاني

ديباچه‌

كوروش كمالي سروستاني

 فصلي‌ ديگر بر صحيفة‌ سعدي‌شناسي‌ و سعدي‌پژوهي‌ گذشت‌. در اين‌ فصل‌ نيز چونان‌ گذشته‌ بر آن‌شديم‌ تا با كنكاش‌ پيرامون‌ باورها و گفته‌هاي‌ شيخ‌، به‌ كنه‌ انديشه‌اش‌ پي‌ بريم‌ تا با شناختي‌ دقيق‌ ازجهان‌بيني‌ وي‌، راهكارهاي‌ بنيادين‌ وي‌ را در طريق‌ بِه‌ْ زيستي‌ به‌ كار جوييم‌.
 با تكيه‌ بر اين‌ باور كه‌ تمدن‌ و فرهنگ‌ سترگ‌ اين‌ سرزمين‌ بر شانه‌هاي‌ فرهيختگان‌ و فرزانگان‌ پيشين‌ مااستوار است‌، ناگزير از شناخت‌ آنانيم‌. براي‌ درك‌ و شناخت‌ دقيق‌ آنان‌ نيز ناگزير از مطالعه‌ پيرامون‌نگاشته‌ها و انديشه‌هاي‌ آنان‌ مي‌باشيم‌. چرا كه‌ در صورتي‌ به‌ كنه‌ زواياي‌ تمدن‌ خويش‌ پي‌ خواهيم‌ برد كه‌اجزاي‌ تشكيل‌ دهندة‌ آن‌ را به‌ فراست‌ باز شناسيم‌. شناخت‌ هنرمندان‌ و انديشمندان‌ اين‌ مرز و بوم‌ نيز، يكي‌ ازراه‌هاي‌ دستيابي‌ بدين‌ مهم‌ است‌. مطالعه‌ و بازكاوي‌ انديشه‌هاي‌ سعدي‌ پيرامون‌ مسايل‌ گوناگون‌ اجتماعي‌ نيزتلاشي‌ است‌ در امتداد دستيابي‌ به‌ فرهنگ‌ گذشته‌ اين‌ ملت‌ كه‌ خود بخشي‌ از هويت‌ ملي‌ ماست‌.
 انديشه‌ها و آثاري‌ كه‌ در دوران‌ خود با رويكردي‌ جهاني‌ و انساني‌ آفريده‌ شده‌اند هميشه‌ مانا و ماندگارخواهند بود و شايد يكي‌ از دلايل‌ اصلي‌ ماندگاري‌ آثار شيخ‌ اجل‌ سعدي‌ شيرازي‌ همين‌ رويكرد باشد. عشق‌،مرگ‌، عدالت‌، ريا، جواني‌، حكمت‌، اخلاِ و زيبايي‌، دل‌ مشغولي‌ هميشگي‌ جامعة‌ انساني‌ است‌.
 عجيب‌ نيست‌ كه‌ امرسون‌ در معرفي‌ گلستان‌ مي‌نويسد:
 «گلستان‌ يكي‌ از اناجيل‌ و كتب‌ مقدسه‌ ديني‌ جهان‌ است‌ و دستورهاي‌ اخلاقي‌ آن‌ قوانين‌ عمومي‌ و جهاني ‌است‌».
 سعدي‌ با آثارش‌ در دوران‌ ما نيز هم‌ چنان‌ زنده‌ و پويا باقي‌ مانده‌ است‌ و بر ماست‌ كه‌ با رويكردي‌ جدي‌ وساماندهي‌ مناسب‌ ارزش‌هاي‌ نهفته‌ آثار او را بازيابيم‌، معرفي‌ كنيم‌ و به‌ كار بنديم‌. سودايي‌ كه‌ مركزسعدي‌شناسي‌ با همكاري‌ سعدي‌پژوهان‌ و علاقه‌مندان‌ به‌ او در سر دارد، جز اين‌ نيست‌.
 برگزاري‌ هر سالة‌ يادروز سعدي‌ فرصت‌ مغتنمي‌ براي‌ بازبيني‌ كارنامة‌ سالانه‌ سعدي‌پژوهي‌ است‌. براساس‌ آمار منتشر شده‌ در سال‌ 1380 جمعاً تعداد 56 عنوان‌ كتاب‌ در شمارگان‌ 243200 پيرامون‌ سعدي‌منتشر شده‌ است‌.
 كل‌ كتاب‌هاي‌ چاپ‌ اول‌ 19 عنوان‌ در شمارگان‌ 88000 است‌ كه‌ تعداد 4 عنوان‌ كتاب‌ در شمارگان‌ 10000 به‌كتاب‌هاي‌ پيرامون‌ سعدي‌، 4 عنوان‌ در شمارگان‌ 18000 به‌ كليات‌ سعدي‌، 7 عنوان‌ در شمارگان‌ 39000 به‌گلستان‌ و 4 عنوان‌ در شمارگان‌ 21000 به‌ بوستان‌ اختصاص‌ دارد. كتاب‌هاي‌ چاپ‌ دوم‌ تا چهاردهم‌ 37 عنوان‌در شمارگان‌ 155200 منتشر شده‌ است‌ كه‌ تعداد 3 عنوان‌ كتاب‌ در شمارگان‌ 28000 كتاب‌ پيرامون‌ سعدي‌، 15عنوان‌ در شمارگان‌ 56100 كليات‌ سعدي‌، 12 عنوان‌ در شمارگان‌ 41600 گلستان‌ و 7 عنوان‌ در شمارگان‌29500 بوستان‌ مي‌باشد.
 اميد است‌ كه‌ كارنامه‌ سعدي‌پژوهي‌ با همكاري‌ نهادهاي‌ مرتبط‌ با فرهنگ‌ و زبان‌ فارسي‌ و ياري‌سعدي‌پژوهان‌ در آينده‌ پربارتر از اين‌ باشد.