ديباچه؛ كوروش كمالي سروستاني

ديباچه؛ كوروش كمالي سروستاني

سعدي‌ شيرازه‌ بخش‌ ادبيات‌ فارسي‌ و پايه‌گذار مكتب‌ ادبي‌ شيراز است‌ و آثارش‌ كليدي‌ترين‌ باورها وانديشه‌هاي‌ گذشته‌ و حال‌ را منعكس‌ مي‌كند و بدين‌سان‌ لباس‌ فاخر شاعر ملي‌ را بر تن‌ مي‌پوشد

 ديباچه‌
                                                              كوروش كمالي سروستاني

همه‌ عمر بر ندارم‌ سر از اين‌ خمار مستي‌
كه‌ هنوز من‌ نبودم‌ كه‌ تو در دلم‌ نشستي‌

 در تحولات‌ جهاني‌ امروز، كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ بر سر يك‌ سه‌ راهي‌ قرار گرفته‌اند:
توسعه‌ يافتن‌ و از هويت‌ خويشتن‌ گذشتن‌، دل‌ به‌ سنت‌ها و باورهاي‌ علمي‌ بستن‌ و از توسعه‌ روي‌ برتافتن‌ و يابه‌ راهي‌ پيوستن‌ كه‌ در آن‌ توسعه‌ و هويت‌ ملي‌ هم‌ راستا و هم‌ دوش‌ باشند.
 گزينه‌ سوم‌ با همة‌ دشواري‌ها، منطقي‌ترين‌ گزينه‌ روبه‌روي‌ ماست‌. حفظ‌ هويت‌ ملي‌ نيازمند تقويت‌ وپالايش‌ داشته‌هاي‌ ديني‌ و ملي‌ است‌ به‌ گونه‌اي‌ كه‌ بتوان‌ به‌ عنوان‌ عامل‌ توسعه‌ از آن‌ بهره‌ گرفت‌. در اين‌ ميان‌فرهنگ‌ جايگاه‌ ويژه‌اي‌ دارد. نظريه‌ پردازان‌ توسعه‌ در جهان‌ امروز تأثير عوامل‌ فرهنگي‌ اعم‌ از فرهنگ‌ عمومي‌و فرهنگ‌ نخبگان‌ را بيشتر از ساير عوامل‌ اقتصادي‌ و سياسي‌ مي‌دانند؛ چرا كه‌ با تحول‌ و تكامل‌ و تعامل‌فرهنگي‌ مي‌توان‌ به‌ شاخص‌هاي‌ ديگر توسعه‌ دست‌ يافت‌.
 فرهنگ‌ آميزه‌اي‌ از همة‌ داشته‌هاي‌ يك‌ ملت‌ است‌ و در سرزمين‌ ما ادبيات‌ و به‌ ويژه‌ شعر و داستان‌ كهن‌فارسي‌ جايگاه‌ ويژه‌اي‌ در اين‌ امر دارد. پرداختن‌ به‌ آثار كهن‌ زبان‌ فارسي‌، پرداختن‌ به‌ هويت‌ ملي‌ است‌؛ چرا كه‌در اين‌ سرزمين‌ فلسفه‌ و حكمت‌ و تاريخ‌ و دين‌ با ادبيات‌ در هم‌ آميخته‌ است‌ و شاعران‌ ما حكيم‌ و عارف‌ وفيلسوف‌ هم‌ بوده‌اند و به‌ همين‌ دليل‌ است‌ كه‌ شيخ‌ بزرگي‌ چون‌ سعدي‌ در فرهنگ‌ عمومي‌ و ذهن‌ و زبان‌ جهان‌ايراني‌ و بلكه‌ فراتر از آن‌ جايگاه‌ ويژه‌اي‌ دارد.
 سعدي‌ شيرازه‌ بخش‌ ادبيات‌ فارسي‌ و پايه‌گذار مكتب‌ ادبي‌ شيراز است‌ و آثارش‌ كليدي‌ترين‌ باورها وانديشه‌هاي‌ گذشته‌ و حال‌ را منعكس‌ مي‌كند و بدين‌سان‌ لباس‌ فاخر شاعر ملي‌ را بر تن‌ مي‌پوشد.
 ادبيات‌ هر قوم‌ بازتاب‌ زندگي‌ و منعكس‌ كنندة‌ واقعيت‌ها و آرزوهاي‌ هر قوم‌ است‌ و كليات‌ شيخ‌ در اين‌زمينه‌ سرآمد آثار ايراني‌ و جهاني‌ است‌ و فرهنگ‌ اسلامي‌ و ايراني‌ به‌ گونه‌اي‌ وامدار زبان‌ و حكمت‌ اوست‌.
 رمز و راز شكوه‌ و ماندگاري‌ آثار سعدي‌ در آن‌ است‌ كه‌ براساس‌ نيازهاي‌ زمانه‌، به‌ ارزش‌هاي‌ فرهنگي‌معناي‌ تازه‌اي‌ بخشيده‌ است‌ و هم‌ اينك‌ نيز پس‌ از گذشت‌ هفتصد سال‌ آرزوهاي‌ ايراني‌ را در آن‌ مي‌يابيم‌ ومي‌كوشيم‌ كه‌ آنها را با شيوه‌هاي‌ زندگي‌ مردم‌ زمانه‌ و نيازهاي‌ آنان‌ وفق‌ دهيم‌.
 كارنامه‌ سعدي‌ پژوهي‌ در سال‌ 1382 براساس‌ مستندات‌ «خانه‌ كتاب‌» حكايت‌ از انتشار 8 عنوان‌ كتاب‌ باشمارگان‌ 16000 پيرامون‌ شخصيت‌ و آثار سعدي‌ و 4 عنوان‌ كتاب‌ از آثار شيخ‌ با شمارگان‌ 10200 دارد. اگرچه‌ در اين‌ آمار شمارگان‌ تجديد چاپ‌ بوستان‌ و گلستان‌ و غزليات‌ و كليات‌ شيخ‌ ارايه‌ نشده‌ است‌، اما آمار وارقام‌ اعلام‌ شده‌، نشان‌ دهندة‌ كم‌برگ‌ و باري‌ اين‌ عرصه‌ است‌ و بي‌شك‌ ضرورت‌ توجه‌ نهادهاي‌ فرهنگ‌ سازرا در الفباي‌ پيوند فرهنگ‌ ملي‌ و جامعه‌اي‌ امروزي‌ دو چندان‌ مي‌كند.