دهه سعدي شناسي،95ـ1385؛ كوروش كمالي سروستاني

دهه سعدي شناسي،95ـ1385؛ كوروش كمالي سروستاني
برگزاري پياپي يادروز سعدي فرصت مغتنمي است كه بتوان از يك سو داشته‏ها و كاستي‏هاي اين عرصه را در هر سال به قضاوت نشست و از سوي ديگر شعله سعدي‏پژوهي را پرفروغ‏تر كرد

دهه سعدي شناسي
95ـ1385
    &