سعدي و حبّ وطن؛ دكتر اصغر دادبه

سعدي و حبّ وطن؛ دكتر اصغر دادبه

از ياد نبريم كه همين مايه شعر عربي سعدي هم مورد توجه بسياري از اديبان و محققان ادب عربي واقع شده و ستايش سعدي را در پي داشته است

سعدي و حبّ وطن


  &