حكايت‌هاي گلستان سعدي از ديد مناسبت و كاركرد دو عنصر نثر و نظم در آنها؛ دكتر محمود عباديان

حكايت‌هاي گلستان سعدي از ديد مناسبت و كاركرد دو عنصر نثر و نظم در آنها؛ دكتر محمود عباديان

دربارهء‌ زمينه پيدايش اين ژانر نگارش يا ساختار كم و بيش موجز ادبي و دربارهء آن‌چه محركِ شاعر يا نويسنده بوده و او را ترغيب به ابداع آن كرده، تنها مي‌توان متوسل به حدس شد؛ پيشينه‌اش مي‌تواند وجود آميزه‌اي از پاره‌رو