استاد دانشگاه شيراز: مكتب عرفان سعدي سهل و ممتنع است

استاد دانشگاه شيراز: مكتب عرفان سعدي سهل و ممتنع است


سعدي نيز يك عارف است. يعني كسي است كه در آثارش، در راه شناخت خود و شناخت انسان گام برداشته است. او مجموعه‌اي است از عقل ابن‌سينايي، ذوق روزبهاني، تجارب شهودي خودش و عوامل زماني و مكاني.  تصاوير سعدي، ساده و به دور از چنان پيچيدگي‌هايي است.

آناهيد خزير/ سخن گفتن درباره عرفان سعدي هم دشوار است و هم آسان. چرا كه مكتب عرفاني او، مان