برگزيده‌اي‌ از غزل‌هاي‌ سعدي‌

برگزيده‌اي‌ از غزل‌هاي‌ سعدي‌
طبيعي‌ است‌ كه‌ همه‌ 700 غزل‌ سعدي‌ از نظر معنا و لفظ‌ در يك‌ سطح‌ نمي‌باشد ... نمي‌توان‌ گفت‌ كه‌ تنها همين‌ 47 غزلي‌ كه‌ در اين‌ دفتر درج‌ گرديده‌ است‌، بهترين‌ غزل‌هاي‌ سعدي‌ مي‌باشد.
برگزيده‌اي‌ از غزل‌هاي‌ سعدي‌ ،   سليم‌ نيساري‌، به‌ خط‌ ابراهيم‌ زرين‌قلم‌، نشريه‌ شماره‌ 34، مؤسسه‌ فرهنگي‌ منطقه‌اي‌، تهران‌، مهر 135