برگزيده‌اي‌ از غزل‌هاي‌ سعدي‌

برگزيده‌اي‌ از غزل‌هاي‌ سعدي‌
طبيعي‌ است‌ كه‌ همه‌ 700 غزل‌ سعدي‌ از نظر معنا و لفظ‌ در يك‌ سطح‌ نمي‌باشد ... نمي‌توان‌ گفت‌ كه‌ تنها همين‌ 47 غزلي‌ كه‌ در اين‌ دفتر درج‌ گرديده‌ است‌، بهترين‌ غزل‌هاي‌ سعدي‌ مي‌باشد.
برگزيده‌اي‌ از غزل‌هاي‌ سعدي‌ ،   سليم‌ نيساري‌، به‌ خط‌ ابراهيم‌ زرين‌قلم‌، نشريه‌ شماره‌ 34، مؤسسه‌ فرهنگي‌ منطقه‌اي‌، تهران‌، مهر 1350، 68 صفحه‌، قطع‌: جيبي‌، شمارگان‌: 3000 نسخه‌.
در اين‌ كتاب‌ 47 غزل‌ از غزليات‌ سعدي‌ انتخاب‌ شده‌ و با حذف‌ برخي‌ از ابيات‌ غزل‌ها به‌ چاپ‌ رسيده‌ است‌. در مقدمه‌ كتاب‌، درباره‌ چگونگي‌ غزل‌ها، آمده‌ است‌: "طبيعي‌ است‌ كه‌ همه‌ 700 غزل‌ سعدي‌ از نظر معنا و لفظ‌ در يك‌ سطح‌ نمي‌باشد ... نمي‌توان‌ گفت‌ كه‌ تنها همين‌ 47 غزلي‌ كه‌ در اين‌ دفتر درج‌ گرديده‌ است‌، بهترين‌ غزل‌هاي‌ سعدي‌ مي‌باشد. شايد مناسب‌تر آن‌ است‌ كه‌ گفته‌ شود اين‌ غزل‌ها از جمله‌ مشهورترين‌ غزل‌هاي‌ سعدي‌ است‌ ... سه‌ ترانه‌اي‌ كه‌ در بخش‌ دوم‌ اين‌ دفتر درج‌ شده‌ است‌ به‌ همين‌ صورت‌ در ديوان‌ سعدي‌ مضبوط‌ نيست‌. در واقع‌ اين‌ ترانه‌ها تلفيقي‌ از ابيات‌ منتخب‌ غزل‌هاي‌ سعدي‌ است‌."
در پيش‌گفتار کتاب، تأكيد بر ارزش‌، شيوايي‌ و رواج‌ غزل‌هاي‌ سعدي‌ و توضيح‌ درباره‌ روش‌ گزينش‌ غزل‌ها آمده است. کتاب شامل فهرست‌ غزل‌ها؛ متن‌ غزل‌هاي‌ برگزيده‌ شده‌ (در اين‌ بخش‌ گزيده‌اي‌ از 47 غزل‌ آمده‌ است‌) و ترانه‌ها در اين‌ بخش‌ ابياتي‌ از غزل‌هاي‌ مختلف‌ انتخاب‌، تلفيق‌ و در قالب‌ سه‌ "ترانه‌" تنظيم‌ شده‌ است‌.