بدايع‌ ، لوكاس‌ كينگ‌

بدايع‌ ، لوكاس‌ كينگ‌
بدايع‌ ،  لوكاس‌ كينگ‌، به‌ كوشش‌ تقي‌ اراني‌، شركت‌ كاوياني‌ برلن‌، 1304، 252 صفحه‌، قطع‌: رقعي‌، شمارگان‌: نامعلوم‌ (چاپ‌ دوم‌، 1358 به‌ همت‌ انتشارات‌ اميركبير بدون‌ تغيير و با همان‌ حروف‌چيني‌ پيشين‌).
در اين‌ كتاب‌  براي‌ نخستين‌ بار بدايع‌ سعدي‌، به‌ روش‌ نوين‌، با مقابله‌ چهارده‌ نسخه‌ (هفت‌ نسخه‌ خطي‌ و هفت‌ نسخه‌ چاپي‌) سامان‌ يافته‌ است‌. نقل‌ نسخه‌بدل‌ها در پاورقي‌ با يادكرد مأخذ هر كدام‌ و تعيين‌ بحر هر غزل‌ با رسم‌ علامت‌ تقطيعي‌ آن‌، بر ارزش‌ علمي‌ و كاربردي‌ اين‌ كتاب‌ افزوده‌ است‌.
مقدمه‌ کتاب به‌ قلم‌ تقي‌ اراني است و خود کتاب شامل: اشاره‌ به‌ برخي‌ از تحقيقاتي‌ كه‌ درباره‌ زندگي‌ و آثار سعدي‌ انجام‌ گرفته‌ است‌، از جمله‌ نوشته‌هاي‌ هانري‌ ماسه‌، ادوارد براون‌ و هرمان‌ اته‌؛ نگاهي‌ گذرا به‌ زندگي‌ سعدي‌ و توضيح‌ درباره‌ تاريخچه‌ چاپ‌ آثار او؛  توضيح‌ درباره‌ غزليات‌ سعدي‌، با اشاره‌ به‌ اقدام‌ لوكاس‌كينگ‌ در انتشار طيبات‌ و بدايع‌؛ معرفي‌ نسخه‌هاي‌ خطي‌ و چاپي‌ مورد استفاده‌ در كتاب‌ حاضر؛ متن‌ بدايع‌ سعدي‌، شامل‌ 190 غزل‌، با يادكرد نسخه‌بدل‌ها و نشاني‌ مأخذ آنها در پاورقي است.‌