آرامگاه‌ شيخ‌ اجل‌ استاد سخن‌ سعدي‌ شيرازي‌

آرامگاه‌ شيخ‌ اجل‌ استاد سخن‌ سعدي‌ شيرازي‌
آرامگاه‌ شيخ‌ اجل‌ استاد سخن‌ سعدي‌ شيرازي‌ ، انجمن‌ آثار ملي‌ ايران‌، 1330، 44 صفحه‌، قطع‌: رقعي‌، شمارگان‌: نامعلوم‌
اين‌ كتاب‌ در واقع‌ جزوه‌اي‌ است‌ كه‌ انجمن‌ آثار ملي‌ شيراز براي‌ شرح‌ چگونگي‌ ساخت‌ بناي‌ آرامگاه‌ سعدي‌ و قدرداني‌ از كساني‌ كه‌ در اين‌ اقدام‌ تأثيري‌ داشته‌اند فراهم‌ آورده‌ و به‌ چاپ‌ رسانده‌ است‌. تشريح‌ مشخصات‌ فني‌ آرامگاه‌ سعدي‌ از قسمت‌هاي‌ مفيد اين‌ نوشته‌ است‌. کتاب شامل: ذكر تاريخچه‌ انجمن‌ آثار ملي‌ و معرفي‌ اعضاي‌ آن‌ انجمن‌ در تهران‌ و شيراز؛ بيان‌ چگونگي‌ آغاز ساخت‌ بنا و راه‌ آرامگاه‌ سعدي‌ و نحوه‌ تهيه‌ اعتبار و اجراي‌ آن‌، شرح‌ وضع‌ ساختمان‌ آرامگاه‌ و بعضي‌ از اطلاعات‌ فني‌ آن‌؛ توضيح‌ درباره‌ ساخت‌، نصب‌ و مشخصات‌ مجسمه‌ سعدي‌ كه‌ به‌ دست‌ ابوالحسن‌ صديقي‌ پرداخته‌ شده‌ است‌؛ معرفي‌ بعضي‌ از منابع‌ و مآخذ تاريخي‌ كه‌ در آنها مطلبي‌ درباره‌ آرامگاه‌ سعدي‌ آمده‌ است‌: كتاب‌هاي‌ "تحفه‌النظار في‌ غرايب‌الامصار"، "شدالازار"، "تذكره‌الشعرا"، "آتشكده‌"، "رياض‌العارفين‌" ، "آثار عجم‌" و "فارس‌نامه‌ناصري‌" و يك‌ قصيده‌ از روحاني‌ وصال‌ و يك‌ قصيده‌ از دكتر لطفعلي‌ صورتگر، درباره‌ آرامگاه‌ سعدي‌ می باشد