آثار سعدي‌ در كتاب‌هاي‌ درسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌

آثار سعدي‌ در كتاب‌هاي‌ درسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌
آثار سعدي‌ در كتاب‌هاي‌ درسي‌  جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌،  وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌، 1363، 163 صفحه‌، قطع‌: رحلي‌، شمارگان‌: 2000 نسخه‌.

"كتاب‌ حاضر كه‌ آثار سعدي‌ در كتاب‌هاي‌ درسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ است‌، مجموعه‌ نمونه‌هايي‌ است‌ كه‌ از سعدي‌، از سال‌ ابتدايي‌ گرفته‌ تا پايان‌ دوره‌ تربيت‌ معلم‌ ـ كه‌ در حكم‌ يك‌ دوره‌ دانشگاهي‌ است‌ ـ به‌ ترتيب‌ مراتب‌ تحصيلي‌، انتخاب‌ و درج‌ شده‌ است‌ به‌ مجموعه‌ آثار سعدي‌ كليه‌ مقالات‌ و اشعاري‌ كه‌ از نويسندگان‌ و شاعران‌ ديگر در بيان‌ مقام‌ سعدي‌ و تحليل‌ و توصيف‌ خصوصيات‌ آثار او در كتاب‌هاي‌ درسي‌ آمده‌، نيز به‌ صورتي‌ مستقل‌ اضافه‌ شده‌ است‌، تا كتابي‌ كامل‌تر و پرفايده‌تر گردد."
پيش‌ گفتار به‌ قلم‌ آقاي‌ دكتر غلامعلي‌ حداد عادل‌، و  بخش‌ نخست‌ كتاب‌ كه‌ به‌ مقاله‌هايي‌ اختصاص‌ يافته‌ كه‌ درباره‌ سعدي‌ نگاشته‌ شده‌، و شامل كليه‌ مطالبي‌ است‌ كه‌ درباره‌ سعدي‌ نوشته‌ شده‌ و در كتاب‌هاي‌ درسي‌ دوره‌هاي‌ مختلف‌ تحصيلي‌ راه‌ يافته‌. افزون‌ بر این، با گردآوري‌ آثار مختلف‌ مربوط‌ به‌ سعدي‌ در اين‌ كتاب‌ به‌ راحتي‌ مي‌توان‌ ميزان‌ توجه‌ دست‌ اندركاران‌ نظام‌ آموزش‌ و پرورش‌ را به‌ اين‌ آثار باز شناخت‌. نقل‌ توضيحات‌ مربوط‌ به‌ هر درس‌ نيز بر ارزش‌ كاربردي‌ اين‌ كتاب‌ افزوده‌ است‌.