باب دوم گلستان

باب دوم گلستان

باب دوم

در اخلاق درويشان

حكايت
يكى از بزرگان گفت: پارسايى را چه گويى در حق فلان عابد كه ديگران در حقّ وى به طعنه سخن‏ها گفته‏اند؟ گفت: بر ظاهرش عيب نمى‏بينم و در باطنش غيب نمى‏دانم.

هركه را جامه پارسا بينى
 پارسا دان و نيك‌مرد انگار
ور ندانى كه در نهانش چيست
 محتسب را درون خانه چه كار


 حكايت

درويشى را ديدم سر بر آستان كعبه همى م