دیباچه/ دفتر پنجم سعدی شناسی/ کوروش کمالی سروستانی

دیباچه/ دفتر پنجم سعدی شناسی/ کوروش کمالی سروستانی


کوروش کمالی سروستانی/  فصلي‌ ديگر بر صحيفة‌ سعدي‌شناسي‌ و سعدي‌پژوهي‌ گذشت‌. در اين‌ فصل‌ نيز چونان‌ گذشته‌ بر آن‌شديم‌ تا با كنكاش‌ پيرامون‌ باورها و گفته‌هاي‌ شيخ‌، به‌ كنه‌ انديشه‌اش‌ پي‌ بريم‌ تا با شناختي‌ دقيق‌ ازجهان‌بيني‌ وي‌، راهكارهاي‌ بنيادين‌ وي‌ را در طريق‌ بِه‌ْ زيستي‌ به‌ كار جوييم&