وین گلستان همیشه خوش باشد

وین گلستان همیشه خوش باشد


گلستان، آمیزش حیرت‌انگیز دو سبك نثر موزون مرسل و فنی است كه آثار ماندگار خواجه عبدالله انصاری و قاضی حمید‌الدین بلخی نمونه‌های برجسته آن در قرن پنجم و ششم هجری قمری‌اند

 كوروش كمالی سروستانی٭:بهار سال 656هـ.ق برای شیراز و زبان و ادبیات فارسی بهار خجسته‌ای بود، بهاری كه گلستان سعدی «برای نُزهتِ ناظران و فُسحت حاضران» تصنیف شد به