تبیین عرفان‌پژوهی سعدی با رویکرد اعتقادی و انتقادی

تبیین عرفان‌پژوهی سعدی با رویکرد اعتقادی و انتقادی
 در سی و سومین نشست از سلسله نشست‌های برخوان سعدی مباحثی درباره «عرفان‌پژوهی سعدی با رویكرد اعتقادی و انتقادی» مطرح شد.
 سی و سومین نشست از سلسله نشست‌های برخوان سعدی با موضوع «عرفان‌پژوهی سعدی با رویكرد اعتقادی و انتقادی» از سوی انجمن فرهنگ و ادب شیراز و با همکاری سازمان اسناد و کنابخانه ملی