سعدي و دنياي امروز: دكتر بهادر باقري

سعدي و دنياي امروز: دكتر بهادر باقري
 سخن خود را با قصيدة زيبا، بلند و باشكوه سعدي آغاز مي‌كنیم. قصیده‌ای كه همه ما با آن زندگي كرده‌ایم، خاطره‌ها داریم و طنين و موسيقي و پيام‌هاي بلند انساني آن، هميشه با جان و دل ما مكالمه مي‌كند و در ذهن و زبان ما جريان دارد.
ايهاالناس جهان جاى تن آسانى نيست*
مَرد دانا به