حقیقت شیرین: دكتر صابر امامي

حقیقت شیرین: دكتر صابر امامي
 زماني كه انسان از طريق متون يك نويسنده به خلوت او نزديك‌تر مي‌شود، چهرة متفاوتي از آنچه در جامعه از او شناخته، پيدا مي‌كند. اين تجربه در رابطه با سعدي براي من اتفاق افتاده است. من اين چهرة متفاوت و عميق سعدي را تا حدي شناخته‌ام و سعي خواهم كرد آن را به شما نشان دهم. براي آنكه مستدل پيش برويم و از سخنان سعدي نيز استفاده كرده باشيم، اجازه بدهيد كه به تناسب و همگام با سخنان سعدي، بحث را پيش ببريم. سعدي گ