فراخوان مرکز سعدی‌شناسی برای کمک به هموطنان زلزله‌زده غرب کشور

فراخوان مرکز سعدی‌شناسی برای کمک به هموطنان زلزله‌زده غرب کشور
مرکز سعدی‌شناسی در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی، فراخوانی برای کمک به هوطنان زلزله زده غرب کشور صادر کرد.