سعدی و حافظ؛ چهره به چهره

سعدی و حافظ؛ چهره به چهره
 سعدی و حافظ؛ چهره به چهره

احمد سمیعی گیلانی
عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی
چکیده:
وجوه اشتراک و افتراق سعدی و حافظ در عرصه غزل و غزلسرایی از مبانی مورد