خطـا بوَد کـه نبینند روی زیبـا را

خطـا بوَد کـه نبینند روی زیبـا را
 خطـا بوَد کـه نبینند روی زیبـا را
(بحثی در جمال‌شناسی سعدی در غزل‌ها)
 
دکتر اصغر دادبه
مرکز دایرۀ‌المعارف بزرگ اسلامی
چکیده:
احکام یا فتواهای سعدی مبنی بر اینکه «خطا بود که ن