مدح قصايد سعدي/ كوروش كمالي‌سروستاني

مدح قصايد سعدي/ كوروش كمالي‌سروستاني
نگاه سعدي زميني و عيني است. آسمان را دوست دارد. خدا را به عقل و عشق مي‌ستايد و سرشار از شرع و حكمت است، اما راه نجات را عزلت نمي‌بيند

مدح قصايد سعدي
 


كورو