یگانگی ها در سبک سخنوری حافظ و سعدی؛

یگانگی ها در سبک سخنوری حافظ و سعدی؛ حاجی مزدرانی ،مرتضی؛ پیک نور، سال پنجم، شماره سوم

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

پیوند ادب و سیاست

پیوند ادب و سیاست ؛ حقوق بشر از دیدگاه سعدی ، مقدمه ای بر مبحث حقوق شهروندی در باب اول گلستان ؛ قراگو