یگانگی ها در سبک سخنوری حافظ و سعدی؛

یگانگی ها در سبک سخنوری حافظ و سعدی؛ حاجی مزدرانی ،مرتضی؛ پیک نور، سال پنجم، شماره سوم

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

پیوند ادب و سیاست

پیوند ادب و سیاست ؛ حقوق بشر از دیدگاه سعدی ، مقدمه ای بر مبحث حقوق شهروندی در باب اول گلستان ؛ قراگوزلو ، محمد ، اطلاعات سیاسی - اقتصادی، شماره 206-205 ،صص71-64

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

مکتب عرفان سعدی

مکتب عرفان سعدی، شیخ سعدی در عالم سیرو سیاحت ؛ محلاتی ، صدرالدین.مجله مهر، شماره اول ،صفحه 25

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

ارگانومی در شعر حافظ و سعدی

ارگانومی در شعر حافظ و سعدی ؛ اسپرهم داوود ، فصلنامه علمی- پژوهشی دانشگاه الزهرا(س)،سال سیزدهم و چهاردهم ، شماره 48 و 49، زمستان 1382 و بهار1383 در این مقاله ابتدا درباره واژه تازه ارگونامی توضیح داده شده و آن گاه این "موتیو" شعری در آثار دو شاعر پر آوازه ، حافظ و سعدی بررسی شده است.

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

آب حیات من است خاک سر کوی دوست

آب حیات من است خاک سر کوی دوست ؛ تاثیرپذیری سعدی از نهج البلاغه ، خلیلی جهانتیغ،مریم ،عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

بررسی مقولات مربوط به آسیب های روانی در گلستان سعدی

بررسی مقولات مربوط به آسیب های روانی در گلستان سعدی ؛ جبلی عاملی ، اشرف ، دانش و پژوهش ، دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان ، شماره ششم ، زمستان 1379، صفحه 93

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

پشتوانه های معنوی و مادی حکومت در نظر سعدی و مقایسه آن با نهج البلاعه

پشتوانه های معنوی و مادی حکومت در نظر سعدی و مقایسه آن با نهج البلاعه جوکار ، نجف ، فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز ، پاییز 1384، صص 93-112

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

مقایسه مقامات حمیدی و عتبه الکتبه با گلستان سعدی

مقایسه مقامات حمیدی و عتبه الکتبه با گلستان سعدی ؛ همایی ، جلال الدین؛ یغما شماره چهارم سال پانزدهم تیرماه 1341

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

تفاوت و تقابل نسل ها در آثار سعدی

تفاوت و تقابل نسل ها در آثار سعدی ؛ نیکوبخت ،ناصر؛ دوفصلنامه پژوهشی زبان و ادبیات فارسی ، دوره جدید ، شماره چهارم ، بهار و تابستان 1384، صص 68-41

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

تحلیل گفتمان حکایت جدال سعدی و مدعی با نظر به مولفه های گفت و گو

تحلیل گفتمان حکایت جدال سعدی و مدعی با نظر به مولفه های گفت و گو ؛ دو فصلنامه پژوهشی زبان و ادبیات فارسی ، دوره جدید شماره دوم، بهار و تابستان 1383، صص88-75

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

سعدی و نظر بازی

سعدی و نظر بازی ؛ صادق گیوی ، مریم؛ مجله زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد واحد خوی

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

تشبیهات هنری در غزل سعدی

تشبیهات هنری در غزل سعدی ، طالبیان ، یحیی و محمدی افشار ، هوشنگ، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان، دوره جدید، شماره 17،بهار 84

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

سرچشمه های برخی از حکایات سعدی

سرچشمه های برخی از حکایات سعدی ؛ نحوی اکبر و قشقایی ، سعید ؛ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان ؛ دوره جدید ، شماره 17 ، بهار 84

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

مقام سعدی در ادبیات فرانسه

مقام سعدی در ادبیات فرانسه، جلال ستاری ؛ هنر و مردم

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

تصویری از شیخ سعدی

تصویری از شیخ سعدی ، کار آقا رضا نقاش معروف عهد صفوی ؛ اقبال، عباس؛ مجله مهر؛ شماره 8

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

چرا سعدی را سعدی خوانده اند

مجلات : زبان و ادبیات » وحید » اردیبهشت 1350 - شماره 89 » ويسنده: محیط طباطبایی، محمد

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

بررسی داستان های مناسب بوستان سعدی ، برای کودکان و نوجوانان

بررسی داستان های مناسب بوستان سعدی ، برای کودکان و نوجوانان ؛ گلرخی ، شایسته، پژوهش نامه ادبیات کودک و نوجوان ، شماره 27

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

تقارن ها و تناسب ها در گلستان سعدی

تقارن ها و تناسب ها در گلستان سعدی ؛ ذوالفقاری ، حسن ؛نشریه علمی و پژوهشی گوهر گویا

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

تفاوت ره از سعدی تا سیف فرغانی

تفاوت ره از سعدی تا سیف فرغانی ؛ حمیدیان ، سعید؛ فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی ، شماره یک

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

سنت مدیحه پردازی ضمن غزل

سنت مدیحه پردازی ضمن غزل ، با اشاره ای به جایگاه سعدی؛ حمیدیان ، سعید ؛ فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی ؛ سال اول ؛ شماره سوم

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

نگاه طیبت آمیز سعدی به جامعه در گلستان

نگاه طیبت آمیز سعدی به جامعه در گلستان ؛ اصغری گوار ، نرگس ؛ فصلنامه ادبیات فارسی

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

بازتاب شعر مسعود سعد درآثار سعدی

بازتاب شعر مسعود سعد درآثار سعدی ؛ کاردگر، یحیی؛ کاووش نامه؛ سال ششم شماره 11

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

نگاهی به فرهنگ سعدی پژوهی

نگاهی به فرهنگ سعدی پژوهی؛ غلامزاده ، داوود؛ کتاب ماه ادبیات؛ شماره5؛ پیاپی 119؛ شهریور 1386

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

حدیث غربت سعدی

حدیث غربت سعدی؛ فرخ بال ، رضا؛ نشریه ادبی پایا

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

ساختن جمله در غزلیات سعدی (فعلی ، بی فعلی ، مرکب )

ساختن جمله در غزلیات سعدی (فعلی ، بی فعلی ، مرکب )؛ دانشور کیان، علی ؛ مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

وجوه مشترک تعلیم و تربیت در آثار اوحدی مراغه ای و سعدی

وجوه مشترک تعلیم و تربیت در آثار اوحدی مراغه ای و سعدی ؛ اوسط ابراهیمی ، علی ؛ مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ؛ سال 34 ، شماره 1و2 ، 1375

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

سعدی در پهنه علوم اجتماعی

سعدی در پهنه علوم اجتماعی ؛ تکمیل همایون ، ناصر؛ حافظ ، شماره 29 ، خرداد 1385

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

گذر سعدی از آبادان

گذر سعدی از آبادان ؛ باستانی پاریزی ، ابراهیم

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

سخنی چند درباره سعدی

سخنی چند درباره سعدی؛ دکتر افشار، آینده ؛ سال چهارم

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

باز واپسین وداع با سعدی

باز واپسین وداع با سعدی؛ یغمایی ، حبیب ؛ آینده ؛ جلد هشتم ؛ شماره اول ، 1361

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

درباره چند بیت از سعدی

درباره چند بیت از سعدی؛ یغمایی ، حبیب؛ آینده ، سال دهم

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

توضیحی در اطراف مقاله عرفان سعدی

توضیحی در اطراف مقاله عرفان سعدی؛ ماحوزی ، مهدی ؛ آینه میراث ؛ دوره جدید ، سال اول ، شماره سوم ، پاییز 1382

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

ارزیابی اشعار عربی سعدی

ارزیابی اشعار عربی سعدی ؛ موید شیرازی ، جعفر؛ آینده ، سال دهم

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید