ديباچه؛ كوروش كمالي سروستاني

سعدي‌ شيرازه‌ بخش‌ ادبيات‌ فارسي‌ و پايه‌گذار مكتب‌ ادبي‌ شيراز است‌ و آثارش‌ كليدي‌ترين‌ باورها وانديشه‌هاي‌ گذشته‌ و حال‌ را منعكس‌ مي‌كند و بدين‌سان‌ لباس‌ فاخر شاعر ملي‌ را بر تن‌ مي‌پوشد  ديباچه‌                                          &nbs